•  
  •  
 

Keywords

Prison officers, Prison education, Informal learning, Formal learning

Abstract

Despite the fact that prison officers are close to the incarcerated persons in everyday life in prison, and therefore will have great impact and influence on the incarcerated persons’ understanding of and motivation for education and training in prison, we still know little about prison officers understanding of their professional role regarding incarcerated persons’ education. This article will investigate how Norwegian prison officers understand their importance as educational actors through the following research question: How do Norwegian prison officers understand their role as actors in incarcerated persons’ education? Building on qualitative interviews with 16 Norwegian prison officers’ the article analyses the role of prison officers from a broad educational perspective (Biesta, 2009; 2014; 2015; OECD, 2005; 2019). The analysis reveals that prison officers conduct work that enables incarcerated persons to master their own lives during the execution of and after completing their sentences. Although prison officers play a significant role in incarcerated persons’ education in prison, they are partly unaware of this role, and find that their own role is not in a collaborative relationship with other actors who facilitate incarcerated persons’ education.

Author Bio

Helene Marie K. Eide is an Associate Professor in the Department of Education at the University of Bergen in Norway.

Kariane Therese Westrheim is a Professor Emerita in the Department of Education at the University of Bergen in Norway.

Creative Commons License

Creative Commons Attribution 4.0 International License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Act relating to Primary and Secondary Education and Training (the Education Act), (1998). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61.

Arnold, H., Libling, A. & Tait, S. (2007). Prison officers and prison culture. In Y. Jew- kes (Ed.), Handbook on Prisons. 1st Edition, London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203118191.

Bang, M.M. (2012). Fengslende hverdag: Om fengselsbetjenters selvposisjonering i spenningsfeltet mellom det offentlige, offentligheten og de innsatte. Masteroppgave.

Behan, C. (2014). Learning to escape: Prison education, rehabilitation and the potential for transformation. Journal of Prison Education and Reentry, 1(1), 20–31. http://dx.doi. org/10.15845/jper.v1i1.594.

Biesta, G. J. J. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 33–46.

Biesta, G.J.J. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Bergen: Fagbokforlaget.

Biesta, G. J. J. (2015). Hvad skal vi stille op med børnene? Om uddannelse, modstand og dialogen mellom barn og verden. I J. Klitmøller & D. Sommer (red.), Læring, dannelse ogudvikling: kvalificering til fremtiden i daginstitutionen og skole. København: Hans Reitzels Forlag.

Byholt, V., Bakke, G E. & Ianke, P. (2017). Career guidance in the Norwegian Correctional Service. Results from a survey of counsellors in the prison education system. Oslo. Skills Norway.

Davis, L.M., Bozick, R., Steele, J. L., Saunders, J., & Miles, J. N. V. (2013). Evaluating the ef- fectiveness of correctional education: A meta-analysis of programs rhat provide education to incarcerated adults. Rand Cooperations ProQuest Ebook Central Reader.

DeCamargo, C. (2012). «The police uniform: Power, authority and culture». Internet Journal of Criminology. ISSN 2045-6743 (Online).

Eggleston, C. R. (1991). Correctional education professional development. Journal of Correctional Education, 42(1), 16-22.

Eide, H.M.K. & Westrheim, K.G. (2020). Norwegian prison officers ́ perspectives on profes- sionalism and professional development opportunities in their occupation. Journal of Pris- on Education and Reentry (JPER) 6 (3), 316-332. doi: https://doi.org/10.25771/5qqj-fy02.

Evensen, K. (2006). Betjentrollen i organisasjonen. Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssent-er.

Griffin, M. L., Hogan, N.L., Lambert, E.G., Tucker-Gail, K.A., & Baker, D.N. (2010). Job involvement, job stress, job satisfaction, and organizational commitment and the burnout of correctional staff. Criminal Justice & Behavior 37(2):239-255.

Guerrero, G. (2011). Prison-based educational and vocational training programs. In Gideon, L. & Sung, H-E: Rethinking Corrections: Rehabilitation, Reentry, and Reintegration. SAGE Publications, Incorporated, pp 193-217. ProQuest Ebook Central Reader.

Hatch, J.A. (2002). Doing Qualitative Research in education settings. New York: State University of New York Press.

Hawley, J., Murphy I., & Souto-Otero, M. (2012). Survey on prison education and training in Europe. Final report. Birmingham: GHK.

Hawley, J., Murphy I., & Souto-Otero, M. (2013). Prison education and training in Europe. Current state-of-play and challenges. Birmingham: GHK. Eide&Westrheim/Journal of Prison Education and Reentry Vol7(3) 265.

Hjellnes, S. (2001). Bilder av fengselsbetjenter i ulike rammer: en kvalitativ analyse av fortellinger om å være fengselsbetjent. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo.

Hughes, E. (2013). «Thinking inside the box: prisoner education, learning identities, and the possibilities for change». I B.M. Veysey, J. Christian og D.J. Martinez (red.), How offenders transform their lives (s. 87–103). New York: Routledge.

Hurkmans, G. & Gillijns, E. (2012). Mentoring teachers in prison education: Experiences in three correctional facilities in Belgium. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 2215-2218.

Kronstad, M. (2017). Frå skulebenk til deadlines. Korleis nettjournalistar og journaliststuden- tar lærer og korleis dei utviklar journalistfagleg kunnskap. Avhandling for graden philoso- phiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Bergen.

King, J. (2019). Review of European Prison Education Policy and Council of Europe Recommendation (89) 12 on Education in Prison. Final Report on the Review of European Prison Education Policy and update of the Council of Europe Recommendations on Prison Edu- cation (1989). European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris). Re- port-on-the-Review-of-the-Council-of-Europe-Recommendation-on-Prison-Education.

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam Gyl- dendal.

Lid, B.G. (2012). «Eg kan ikkje sei da ...» Sårbarhet og den pedagogiske relasjonen. Ein stud- ie av sårbarhet og sårbarhetens uttrykk hjå barn, sett i lys av relasjonen mellom barn ogvaksen i skulen. Masteravhandling i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. NLA Høgskolen Bergen.

Liebling, A., Price, D. og Elliott, C. (1999). «Appreciative inquiry and relationships in prison». Punishment & Society, 1(1), 71–98.

Lukacova, S., Lukac, M., Lukac, E., Pirohova, I., & Hartmannova, L. (2018). Prison education in Slovakia from the teacher’s perspective. Journal of Prison Education and Reentry Vol. 5 No. 1 ISSN: 2387-2306 doi: http://doi.org/10.25771/z8dt-cn71.

Misis, M., Kim, B., Cheeseman, K., Hogan, N.L. & Lambert, E.g. (2013). The impact of cor- rectional officer perceptions of incarcerated persons on job stress. Sage Open. April-June 2013: 1–13 doi: https://doi.org/10.1177/2158244013489695.

Moloney, J. (2009). Peacemaking criminology. Undergraduate review, 5, 78-83. Available at: http://vc.bridgew.edu/undergrad_rev/vol5/iss1/16.

Nordisk ministerråd. (2005). Nordic prison education: A lifelong learning perspective: Nordic Council of Ministers.

Nygård, R. (2000). Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Nymo, K. (2006). På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten. In E. Larsen (Red.) Feng- slet som endringsarena: bok for fengselsbetjenter (s. 90-109). Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). The role of the nation- al qualifications system in promoting lifelong learning: Report from thematic group 2—Standards and quality assurance in qualifications with special reference to the rec- ognition of non-formal and informal learning. Henta frå http://www. oecd.org/datao- ecd/57/27/34376318.pdf.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). OECD future of education and skills. OECD Learning Compass 2030. A series of Concept Notes. Downloaded from: Eide&Westrheim/Journal of Prison Education and Reentry Vol7(3) 266 OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf.

Patrie, N. (2017). Learning to be a prison educator. Journal of Prison Education and Reentry, 4(1), 17-23.

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage.

Rose, C. (2015). Education in prison: Studying through distance learning. Contemporary So- ciology: A Journal of Reviews, 44(2), 218–219.

Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data. Methods for analyzing Talk, Text and Inter- action. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Ltd.

Skau, G.M. (2002). Gode fagfolk vokser ... Personlig kompetanse som utfordring. 2. utgave. Oslo: J.W. Cappelen Forlag.

Stern, M. (2019). The Correctional Officer-Incarcerated person Relationship: Evaluating Job Functionality to Enhance Rehabilitation. Faculty Curated Undergraduate Works. 59. https://scholarworks.arcadia.edu/undergrad_works/59.

Storvik, B. L. (2006). Betjentrollen og straffegjennomføringsloven. I E. Larsen (red.) Fengsletsom endringsarena: bok for fengselsbetjenter (s. 110–117). Oslo: Kriminalomsorgens ut- danningssenter.

Taylor, C. (1992). The politics of recognition In Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, A. Gutmann (red.). Princeton: Princeton University Press, s. 25–73.

Tait, S. (2011). A typology of prison officer approaches to care. European Journal of Criminology, 8(6), 440–454.

Ulvik, M. og Sæverot, H. (2013). Pedagogisk danning. In Krumsvik, R.J. og Säljö, R. (red.) Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget. Universal Declaration of Human Rights, December 10, 1948. https://www.un.org/en/about-us/ universal-declaration-of-human-rights.

van Manen, M. (1991). The tact of teaching. The meaning of Pedagogical Thoughtfulness. London, Ontario: Althouse Press.

Westrheim, K.G., & Eide, H.M.K. (2019). Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. [The role of correctional officers in facilitating inmates education and training]. In Westrheim, K. & Eide, H.M.K. (red.) (2019) Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. [Knowledge-based sentencing in the criminal justice system in Norway]. Bergen: Fagbokforlaget. Chapter 7, pp. 144-163.

Westrheim, K., Eide, H.M.K, & Jones, L.Ø. (2017). “Vi er ganske gode i hverdagen”: Fengsels- betjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituas- jon. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland (Rapport 1/2017).

First Page

250

Last Page

266

Share

COinS